Giỏ hàng

Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

1. Khách hàng được đảm bảo cung ứng sản phẩm và dịch vụ theo các chính sách nêu tại Huy Thanh và quy định pháp luật.

2. Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

3. Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

4. Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ liên quan đến giao dịch;

5. Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch nhưng phải tuân thủ theo điều kiện tại website và thỏa thuận đã ký kết.

6. Thực hiện đầy đủ và chính xác các nghĩa vụ thuế, hải quan và thủ tục nhập khẩu Sản phẩm theo thỏa thuận và quy định pháp luật.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HUY THANH

1. Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm đối với các nội dung công bố tại văn bản này.

2. Cung cấp trung thực các thông tin theo yêu cầu của khách hàng trong phạm vi liên quan đến giao dịch và pháp luật cho phép.

3. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác tại Hợp đồng, chúng tôi cam kết bồi thường tất cả thiệt hại thực tế và trực tiếp xảy ra cho khách hàng nếu vi phạm các cam kết nêu tại đây.

4. Tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn khác liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh và mua bán hàng hóa quốc tế.

Đã xem

Sản phẩm đã xem ×

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng